DUBOREZ
...ili kako drvo mo�e da �ivi novi, lep�i �ivot...
zbog nekih vrednih ljudi

 


Ostrog u duborezu


 

Varijacije na temu duborezUnikatni ru�ni radovi
http://www.unikati.org

 

 

Remek delo duboreza-pogledajte!!!

 

 


Autor - Ani�i� Stevan-desno

 

Duborezacki radovi
www.carvingart.com

 

 

The grid

Nalazite se na ulaznom sajtu grupe autora koji
drvetu, duborezom, daruju novi �ivot, dostojan divljenja. Ovaj sajt �e vremenom bivati sve ve�i, a osnovna delatnost ljudi �ije radove �ete videti je oblikovanje drveta na poseban na�in. Vide�ete ogroman rad koji je ulo�en u stvaranje, pre svega radi sopstvenog zadovoljstva, a tek nakon toga radi �elje drugih ljudi da poseduju ove jedinstvene predmete...

Konti� Radoman
Petrovi� Miroslav
Veki� Dragan
Ardeljan Adrijan
Aleksandar Kari

Trifunovi� Zoran

Sari� Zoran

Herceg Aleksandar

Mileta Vukovi�

Neboj�a Jankovi�

Damir �e�erov

Bo�ovi� Predrag

Milan �upurdija

Ani�i� Stevan

Vukovi� Vojin

Felbab Dragan

Branislav Dimov

�or�e Bilak

�ivanovi� Aleksandar

�uki� Neboj�a
Nikoli� Aleksandar
Radivojevi� Slavko
Lazar Goran

Milenko �uri�i�

Ilija Ne�kovi�

Milorad Radovanovi�

Bojan Jakovljevi�

Stilski nameštaj, ramovi za ogledala, stalci...

Budo Ba�ovi�

Grbovi, IKONE, Minijature, Zidni Satovi, razni predmeti

Mir�a Panteli�

Bo�ko �eli�

Zoran Popovi�

Najlep�i upotrebni predmeti

Mirko Kotlaja

Den�i� Zoran

 

Kontakt


 

"Glas Heralda"-mail magazin

011 SHOP
Ikone, suveniri, pravoslavna literatura, duhovna muzika, kandila, brojanice...

 Online prodavnica-suveniri, slike heroja, ikone, pravoslavlje

 

Zoran Dencic

 

Skulpture

Grb SPC

Ostrog

 

 

 

 

Nemanjici

 

Sveti Vasilije Ostroski

 

Varijacije na temu duborez

 

Isus Hrist

 

Dragan Vekic - radovi
Znate li da je Cezar u zlatotisku ra�en na etiketi vinjaka u stvari graverski rad u cinku...?

Sveza Vase digitalne fotografije

Pove�ajte pose�enost Va�eg sajta na pravi na�in !!!!

Datum poslednje izmene:  07.02.2015 . Copyright � "Relikon" d.o.o. , 2003-2005 Novi Sad, Srbija
Internet Krstarica Jugoslavija